traditas.de traditas.es traditas.de traditas.de

Condicions generals de contractació

dels traductors de TRADITAS


Preus


Tots els preus i ofertes de preus es consideren sense compromís i podran ser sotmesos a modificacions en qualsevol moment. Els recàrrecs, les tarifes i altres despeses complementàries figuren a la llista de preus i estan subjectes a un caràcter no obligatori, així com a modificacions. Tots els preus són en Euros, sempre que no s'hagi acordat una moneda diferent. Els preus indicats a la llista de preus que el client pugui rebre dels traductors de TRADITAS, després de sol·licitar-la, no inclouen l'IVA vigent i han estat concebuts exclusivament per a persones jurídiques i físiques amb seu o domicili a Espanya. Per a qualsevol persona jurídica o física la seu social de la qual o bé el domicili es trobi fora d'Espanya - però en la Comunitat Europea - seran d'aplicació els preus i les condicions de les llistes de preus en l'idioma nacional del país d'aquesta persona o, per defecte, en anglès, és a dir, que en el marc de la normativa sobre facturació intracomunitària, per a aquestes últimes persones amb residència a l'estranger, l'IVA sí és fiscalment aplicable i obligatori, encara que no s'aplica a la factura o, més aviat, s'aplica amb un import d'IVA de 00,00 Euros.
Els traductors de TRADITAS es reserven el dret a modificar els seus preus com sigui convenient, si després de l'atorgament de la comanda / tancament del contracte es donen disminucions o augments de costos, especialment si aquests fossin provocats per la transmissió incorrecta o incompleta dels textos d'origen o bé per la formulació o formulacions ambigües o incorrectes d'aquest text d'origen.
Així mateix, els traductors de TRADITAS podran establir un augment anual dels preus, de conformitat amb l'augment de l'IPC de l'any en qüestió.

Reserva de la propietat


Els traductors de TRADITAS es reserven la propietat del producte resultant de la prestació de serveis (la traducció) així com la propietat de tota la documentació complementària confeccionada en el marc d'aquesta prestació (bancs o bases de dades de terminologia) fins que no hagin rebut tots els pagaments corresponents a l'atorgament de la comanda / contracte tancat de prestació de serveis.

Reclamacions per vicis


Conforme a l'obligació del client de comprovar sense demora la traducció després del lliurament, tal com es descriu en el paràgraf 3er de l'article "Terminis de lliurament", les reclamacions relatives a una traducció s'hauran de presentar per escrit en un termini màxim de 10 dies laborables després d'haver realitzat el lliurament, en cas de vici o vicis manifests - i en cas de vici o vicis ocults en un termini màxim de 30 dies laborables després d'haver realitzat el lliurament.
Els recursos i reclamacions del client contra els traductors de TRADITAS es limitaran a l'execució posterior o obra correctora. En cas de fracassar l'execució posterior o obra correctora el client tindrà dret a la reducció del preu o, opcionalment, a desistir de la comanda / rescindir el contracte. L'execució posterior o obra correctora, podran dependre del fet que el client satisfaci una retribució que es correspongui al valor de la prestació de serveis defectuosa o amb vicis.

Responsabilitat


Els traductors de TRADITAS respondran, amb independència de la naturalesa jurídica de la reclamació formulada, únicament dels danys intencionats o causats per imprudència temerària. La seva responsabilitat no es veurà afectada per les lesions causades per negligència a una persona, a la seva integritat física o a la seva salut.

Clàusula d'excepció


En cas que alguna de les regulacions estipulades aquí deixés d'ésser eficaç, això no afectarà la validesa de les restants regulacions de les presents condicions generals de contractació. En aquest cas, es formularà la regulació en qüestió de manera que satisfaci de la millor manera possible els interessos presumibles de les parts. En els altres casos, s'aplicarà la normativa legal.

Jurisdicció / Lloc de compliment


Sempre que el client sigui un comerciant, el fur jurisdiccional competent serà el que correspongui als domicilis fiscals respectius dels traductors de TRADITAS. No obstant això, els traductors de TRADITAS tindran dret a querellar-se contra un client també al lloc del domicili fiscal d'aquest.
S'aplicarà la llei del país en el qual es trobi el domicili fiscal del traductor de TRADITAS en qüestió.
El lloc de compliment serà, en cada cas, el domicili fiscal del traductor de TRADITAS amb el qual s'hagi establert la relació de treball.

imprimir pàgina imprimir pàgina